คนเก่งตันติวัตร
ปีการศึกษา 2549

ชื่อ-สกุล    เด็กชายกิตติพงศ์   หนูนาค
รางวัล 
      รองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
รายการ      งานกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์เครือข่ายที่ 7 ประจำปี 2549
โดย           ศูนย์เครือข่ายที่ 7 อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วันที่           21-22 ธันวาคม 2549

ชื่อ-สกุล    เด็กชายกิตติพงศ์   หนูนาค
รางวัล       รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทคัดลายมือภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1
รายการ      งานกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์เครือข่ายที่ 7 ประจำปี 2549
โดย           ศูนย์เครือข่ายที่ 7 อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วันที่          21-22 ธันวาคม 2549

ชื่อ-สกุล    เด็กหญิงธนันดา  เพ็งเจริญ
รางวัล
       รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทแข่งขันวาดภาพระบายสี ?พ่อของแผ่นดิน? ช่วงชั้นที่ 1
รายการ      งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
โดย           เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วันที่           7-9 มิถุนายน 2549

ชื่อ-สกุล    เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขท่าพะยา
รางวัล
       รองชนะเลิศอันดับ  1  การโรยทรายสี  เทศบาลตำบลท่ายาง