USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
กิจกรรม
ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

Posted: Tuesday, Jul 04, 2017
Author:
title: กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แผนกประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

                  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตำรวจ DARE จาก สถานีตำรวจภูธร ทุ่งสง จังหวัดนครศรีะรรมราช นำโดย ร.ต.อ.ไพศาล คำปล้อง และ ด.ต.โรมฤทธิ์ ชนะกาญจน์ เป็นตำรวจโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งบรรยายในหัวข้อ พิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษ


Last updated 04 Jul 2017 14:25