USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
กิจกรรม
ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

Posted: Tuesday, Jun 20, 2017
Author:
title: การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2560

                 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนตันติวัตร, รองประธานคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2560 ตามระเบียบวาระเพื่อแจ้งรายละเอียดของนโยบายของโรงเรียน จำนวนนักเรียน ครู บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แผนการใช้จ่ายเงินภายใน แผนการปฏิบัติงานประจำปี การรายงานผลประเมินตนเอง (SAR) และวาระอื่นๆ


Last updated 20 Jun 2017 15:03