USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ความสำเร็จของโรงเรียน
ตันติวัตรวันนี้

               

              โรงเรียนตันติวัตร เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 "ระดับดีมาก"

โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

               ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พุทธศักราช 2554-2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      * มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา คะแนนรวม 99.75 ระดับคุณภาพดีมาก

                      * มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา คะแนนรวม 94.34 ระดับคุณภาพดีมาก

               ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
                      * โรงเรียนตันติวัตร มีคะแนนเฉลี่ยมรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าร้อยละ 50 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

              วงเมโลเดียนอนุบาล โรงเรียนตันติวัตร ได้รับรางวัลที่ 2 ของประเทศไทย จากการประกวดเมโลเดียน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558

                      * รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง

                      * รางวัลคทากรยอดเยี่ยม