USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ความพร้อม
ตันติวัตรวันนี้

             

       มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยเน้นที่ความได้มาตรฐาน อุปกรณ์ที่ทันสมัย ความปลอดภัย และความสะอาดกับทั้งการออกแบบที่สวยงาม เน้นวัสดุคุณภาพ มีสีสันสอดรับกับช่วงวัย เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของเด็กๆทุกคน

      ♦  ห้องปฎิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ที่สอนโดยเจ้าของภาษา

      ♦  ห้องศูนย์สื่อของเล่น เป็นห้องศูนย์ระบบการใช้สื่อของระดับอนุบาล ครูและนักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการและยืมสื่อได้

      ♦  ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใช้ในการทดลองของนักเรียน

      ♦  ห้องภาพยนตร์ ได้มาตรฐานทันสมัย สามารถบรรจุผู้ชมได้ 200 คน

      ♦  ห้องประชุม ได้มาตรฐานและทันสมัย อุปกรณ์นำเสนองานพร้อมสรรพ

      ♦  ห้องคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนักเรียน 1 คน/ เครื่อง ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา

      ♦  ห้องสมุดทีทันสมัย มีหนังสือต่างๆมากมายเพียงพอกับนักเรียนที่จะค้นคว้าตามสาระการเรียนรู้ พร้อมให้บริการ sound lab และ internet

      ♦  ห้องจริยธรรม สำหรับการฝึกสมาธิ อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน

      ♦  ห้องปฏิบัติการอาหาร ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์พร้อม ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย

      ♦  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์การแสดงพร้อม

      ♦  ห้องปฏิบัติการดนตรี มีคีย์บอร์ดให้บริการ 1 คนต่อเครื่อง ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา

 

พื้นที่สำหรับการออกกำลังกายที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

      •  สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการนอกเวลา

      •  สวนสมุนไพร เพื่อการเรียนรู้วิถีสุขภาพ และองค์ความรู้ของไทย

      •  สนามเทนนิส ขนาดมาตรฐาน พร้อมการฝึกสอนโดยผู้ฝึกมืออาชีพ

      •  สนามเด็กเล่น 

      •  ห้องยิมนาสติก ที่พร้อมอุปกรณ์อันทันสมัย ได้มาตรฐานสำหรับเด็กเล็ก เพื่อเสริมศักยภาพอย่างเต็มที่

      •  ห้องเรียนเทควันโด ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนเทควันโดโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย และได้มาตรฐาน