USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ห้องเรียนเทควันโด
เรียนรู้ร่วมกัน

         

             ห้องเรียนเทคควันโด ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนเทควันโดโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
             ศิลปะป้องกันตัวเทควันโดนั้นเป็นหนึ่งในทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้และมีประโยชน์อย่างมากเหมาะที่จะเรียนรู้ไว้ติดตัว รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วนั้น ยังเป็นการเรียนเพื่อป้องกันตัวได้อีกด้วย และทางชมรมตันติวัตรเทควันโดยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬาเทควันโดและมีการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันหลายรายการ