USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
สนามเด็กเล่น
เรียนรู้ร่วมกัน

 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

               การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กมากเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัย 3-5 ปีเป็นช่วงวัยที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว สนใจค้นคว้า ทดลอง ดังนั้น การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็กจึงมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จึงจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก การจัดสภาพจะต้องคำนึงถึง ความสะอาด ความปลอดภัย ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น ความสะดวกในการทำกิจกรรม ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียนการจัดการมุมประสบการณ์ ห้องศูนย์สื่อ (ห้องของเล่น) ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องนาฎศิลป์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องภาษาจีน สระว่ายน้ำ บ้านเรือนไทย ห้องพยาบาล อุทยานแหล่งเรียนรู้ครูกำแพง ห้องจริยธรรม บอร์ดความรู้ สวนดอกแก้ว สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ศูนย์น้ำศูนย์ทราย พื้นที่สีเขียวสนามหญ้า  ห้องน้ำ ห้องส้วม ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ 

 

การจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้และสื่อภายนอกห้องเรียนมีความหลากหลายและคุ้มค่า

           สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบๆ สถานศึกษารวมทั้งจัดสนามเด็กเล็ก พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น รอบๆบริเวณสถานศึกษา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 

          โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วยพันธ์ุไม้นานา เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น แปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ สวนหย่อมรอบๆ อาคารเรียนที่สวยงาม รวมทั้งพืชสีเขียว สนามเด็กเล่น ศูนย์น้ำ ศูนย์ทราย ที่เด็กๆ ชื่นชอบ และที่สำคัญ มีสวนสัตว์มีชีวิตและมีการจัดสวนสัตว์จำลองให้เด็กได้เรียนรู้ มีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยง สัตว์โลกดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆ รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่ทำให้เป็นธรรมชาติร่มรื่นสวยงาม มีป้ายชื่อบอกไว้ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ เอื้อต่อการทัศนศึกษา เด็กได้ออกมาศึกษาเรียนรู้ ทำให้ได้สัมผัสกับของจริง ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี สนุกสนานกับการเรียนรู้ที่ ครูจัดกิจกรรมให้

สื่อภายนอกห้องเรียน