USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
สนามเทนนิส
เรียนรู้ร่วมกัน

             

               ด้านกีฬาและนันทนาการ สนามเทสนิสที่ได้มาตรฐาน เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมครูผู้สอนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติมด้าน กีฬา ว่ายน้ำ-เทนนิส จัดกิจกรรมด้านจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และการส่งเสริมทักษะข้างต้นส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภายนอกตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้วย 
               กิจกรรมเทนนิส เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการเล่นกีฬาและรู้กฏกติกา มารยาทในการเล่น

สนามเทนนิส