USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
สวนสมุนไพร
เรียนรู้ร่วมกัน

             

              โรงเรียนตันติวัตร จัดกิจกรรมสำหรับแผนกประถมศึกษา มุ่งเน้นตะหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องชัดเจน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมคิด ร่วมทำจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมไทยแสดงนิทรรศการ บอร์ดความรู้ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมขยะสารพัดประโยชน์ (ปุ้ยพืชสด  ของเล่นของใช้จากขยะ กระดาษรีไซเคิล หุ่นจำลองจากขยะ น้ำหมักชีวภาพ) จัดให้มีการประกวดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส.) ทุกวันพุธ กิจกรรมรณรงค์ภาวะโลกร้อน และการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ 
              โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมการแยกขยะนำของที่่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพาะถั่วงอกของนักเรียนป.1 กิจกรรมเพาะเห็ดของนักเรียนระดับชั้นป.3 การปลูกพืชผักสวนครัว ของนักเรียนชั้นป.2-5 กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ป.4 ให้เห็นความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมปลูกผักไร้ดินเพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัด และเป็นวิธีการปลูกพืชที่ง่ายต่อการดูแลรักษาและใช้สารเคมีในการปลูกน้อยกว่าการปลูกพืชในดิน   

             กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สำหรับแผนกอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความรู้และทักษะการใช้ประสาทสัมผัส ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสังเกตและสำรวจ สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้มาพัฒนาตนเองในทุกด้าน โดยการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ เช่น แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน ได้แก่ โรงเพาะเห็ด สวนดอกไม้ สวนไดโนเสาร์ สวนสมุนไพร

สวนสมุนไพร เพื่อการเรียนรู้วิถีสุขภาพ และองค์ความรู้ของไทย 

           ผลพัฒนาการของเด็ก เด็กมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จัดกิจกรรมเด็กร่วมกันปลูกพืชสวนครัว 

           กิจกรรมสำรวจสิ่งแวดล้อม เด็กได้เดินสำรวจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณโรงเรียน เด็กรู้จักรักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่เด็ดดอกไม้หรือทิ้งขยะ

           กิจกรรมพืชสวนสมุนไพร เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กนำพืชสมุนไพรที่รู้จักมาร่วมกันปลูกไว้ที่โรงเรียน เด็กรักธรรมชาติ และรู้จักประโยชน์ของพืชสมุนไพร