USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
สระว่ายน้ำ
เรียนรู้ร่วมกัน

               

               โรงเรียนมีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายที่ทันสมัย มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พร้อให้บริการนอกเวลา จำนวน 3 สระ ประกอบด้วย สระเล็ก ที่มีความลึกเพียง 50 เซนติเมตร สระกลาง มีความลึก 70 เซนติเมตร และสระใหญ่ มีความลึก 120 เซนติเมตร นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจะได้เรียนว่ายน้ำกับครูผู้สอนที่มีความชำนาญด้านการว่ายน้ำ ขณะที่นักเรียนลงว่ายน้ำจะมีครูผู้สอนและพี่เลี้ยงคอยดูแลความปลอดภัยร่วมกับครูผู้สอน ทั้งนี้ครูผู้สอนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
               กิจกรรมว่ายน้ำสำหรับนักเรียนแผนกอนุบาล เด็กทุกคนได้เรียนกิจกรรมว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และได้ฝึกในเรื่อง เดินทรงตัวในน้ำ เดินเก็บลูกบอลในสระน้ำ ใส่ห่วงยาง เตะขา จับโฟมเตะขา กระโดดน้ำ เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็กได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมกับวัย
              โครงการสอนว่ายน้ำ เป็นโครงการที่สนับสนุนนักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันกี่ฬาว่ายน้ำร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา

 

สระว่ายน้ำ