USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ห้องปฏิบัติการอาหาร
เรียนรู้ร่วมกัน

         

            สำหรับแผนกประถมศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเพื่อการดำรงชีวิต อาชีพและเทคโนโลยี ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงาน สามารถนำความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ และประยุกต์ใช้ ในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการทำงาน เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันในสังคมไทยและสากล          

          สำหรับแผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นการจัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติประกอบอาหาร ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์จะเข้ามาในเรื่อง ปริมาณ น้ำหนัก จำนวน จากการชั่ง การตวงส่วนผสมในการประกอบอาหาร เช่น การทอดไข่ การทำน้ำส้มคั้น การทำเห็ดชุบแป้งทอด การทำขนมไทย