USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ห้องคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ร่วมกัน

 

โรงเรียนตันติวัตร มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง สำหรับแผนกประถมศึกษา และแผนกอนุบาล

            ภายในห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนักเรียน 1 คน / เครื่อง ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

           ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องละ 40 เครื่อง สองห้อง รวม 80 เครื่อง 

           ภายในห้อง มีชุดคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอน เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์และชุดเครื่องเสียง สำหรับเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมกัน

           โรงเรียนจัดให้มีห้องเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Fiber Optic ด้วยความเร็ว 40 Mbps /20 Mbps (ความเร็วอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ 40/40 Mbps และความเร็วอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ 20/20 Mbps) ให้บริการที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้  

          สามารถใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์ความเร็วสูงได้ทุกเครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แผนกประถม
ห้องปฏิบัติการแผนกอนุบาล