USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ห้องวิทยาศาสตร์
เรียนรู้ร่วมกัน

 

โรงเรียนตันติวัตรมี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง ภายในห้องมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน คือ จอ Wall Screen และชุดคอมพิวเตอร์สำหรับเปิดสื่อ นวัฒกรรมเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ สำหรับสอนเสริมความรู้นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาเรียน

         1. ห้องวิทยาศาสตร์แผนกประถมศึกษา เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใช้ในการทดลองของนักเรียน

         2. ห้องวิทยาศาสตร์แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กรู้จัก สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ โดยผ่านการทดลอง ต่างๆ เช่น เทียนไขดูดน้ำ การดูดน้ำของพืช การกรองน้ำ ฯลฯ 

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กมีความสามารถในการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย