USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ความสำเร็จของครู
ตันติวัตรวันนี้

  

          ♦♦ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูบรรณารักษ์ ได้รับรางวัลจากโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 14 โดยการส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันในหัวข้อ หนังสือสร้างตัวตนฉันอย่างไร ผลปรากฎว่า นางสาววรรณทิพย์ นกน้อย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 และโรงเรียนตันติวัตรได้รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2557

         ♦♦ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2558  จัดโดย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

         ♦♦ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครู จารุวรรณ อินทร์พรหม ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "ครูผู้สอนดีเด่น" (ระดับปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2558  ออกโดย คุรุสภา

        ♦♦ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูอุทัย ประจงค์ และคุณครูวชิระ เอื้ออุดมเกียรติ เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมทางด้านดนตรี จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่15 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ.ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

       ♦♦ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูจิราภรณ์  สังข์แก้ว ได้รับการประเมินการประกวดและนำเสนอผลงาน "งานวิจัย" ในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2