USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ความสำเร็จของนักเรียน
ตันติวัตรวันนี้

 

                     ในรอบปีการศึกษา 2558 โรงเรียนตันติวัตรประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ ทั้งของนักเรียนและของครู โดยมีรายละเอียดและขอแสดงความชื่นชมดังต่อไปนี้

 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน คนเก่ง ของโรงเรียนตันติวัตร 

                     ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ จากชมรมว่ายน้ำโรงเรียนตันติวัตร  ในรายการ "การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559" เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผลการแข่งขันดังนี้ 27 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 25 เหรียญทองแดง รวม 73 เหรียญ และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจำนวน 8 ใบ

                     ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปณด สุขอนันต์ และเด็กหญิงปารัช  สุขอนันต์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนของสมาคมกอล์ฟ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2015-2016 สนามที่ 4  

                     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการควบคุมดูแลของ นายสันติสุข บุญชู และนางสาวมณพิรา  อักษรนำ ทักษะการอ่าน (การอ่านร้อยแก้ว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 เด็กชายไตรธิติ พั้นเที้ย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

                     ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันเทควันโด รายการ ซอง คิ ยอง คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชมรม TANTIWATRA,TKD

                     ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2558 โดยการควบคุมดูแลของนางวิยะดา สุทธัง นางสาวจินตนา กล้าจงยิ่ง และนางสาวพิมพิไล กัญญารายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

ขอแสดงความชื่นชมกับผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ครูผู้สอนนักเรียน  นางวิยะดา  สุทธัง และนางสาวจินตนา กล้าจงยิ่ง

1.เด็กหญิงกานต์สิริ ส้มเขียวหวาน รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 88
2.เด็กชายจิรกิตติ์ ดาบทอง รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 88
3.เด็กหญิงฐิชารัศม์ ลิมวนาทิพงษ์ รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 88
4.เด็กหญิงณัฎฐณิชา ฤทธิ์ธนกุล รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 88
5.เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีระษา รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 88
6.เด็กหญิงนฤมล เดชศรี รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 88
7.เด็กหญิงปรารถนา อินทรมณี รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 88
8.เด็กหญิงภัทรมนต์ สว่างทิตย์ รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 88

การแข่งขันดนตรีไทยประเภทเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ป.1-ป.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

ครูผู้สอนนักเรียน นางสาวพิมพิไล  กัญญา 

1.เด็กหญิงศกมณฑ์

เพียรอนุรักษ์

รางวัลเหรียทอง

ระดับคะแนน 92.60

 

การแข่งขันดนตรีไทยประเภทเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ป.1-ป.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

ครูผู้สอนนักเรียน นางสาวพิมพิไล  กัญญา

1.เด็กหญิงปาณิสรา

สินธุโทวงศ์

รางวัลเหรียทอง

ระดับคะแนน 93

 

การแข่งขันดนตรีไทยประเภทเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1-ป.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

ครูผู้สอนนักเรียน นางสาวพิมพิไล  กัญญา 

1.เด็กหญิงฐิติชญา

เทพจิตร์

รางวัลเหรียทอง

ระดับคะแนน 91.25

 

การแข่งขันดนตรีไทยประเภทเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6

ครูผู้สอนนักเรียน นางสาวพิมพิไล  กัญญา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

1.เด็กชายปกป้อง

อุ่นดำรงค์การ

รางวัลเหรียญทอง

ระดับคะแนน 87.20

                   ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ เด็กชายสุภิรัฐ  รัตนพันธุ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ในโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 30, ภาษาไทย ครั้งที่ 20, และสังคมศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด   ทั้งนี้ บริษัทเสริมปัญญา จำกัด จัดพิธีมองรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

                   ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันเทควันโด รายการ เทควันโดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ลาภสุวรรณสกุล ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น ยุวชน คลาส C หญิง และได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) มือใหม่พิเศษ (คลาส C) (เงินรางวัล 2,000 บาท)

                  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนดรุณศึกษา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1.เด็กชายรัฐอิสระ  ละอองแก้ว

ชนะเลิศ

2.เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  จารุสิริรังสี

รองชนะเลิศอันดับ 1

3.เด็กชายศุภวิชญ์  โหรารัตน์

เหรียญทอง

4.เด็กหญิงปิยรัตน์  รัตนจำลอง

เหรียญทอง

5.เด็กหญิงศรีกร  นราศรี

เหรียญเงิน

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

ชื่อ-สกุล รางวัล
1.เด็กชายศุภณัฐ  แซ่เตี้อง ชนะเลิศ
2.เด็กชายกนณ์  เลี่ยมแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1
3.เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สังข์เลื่อน รองชนะเลิศอันดับ 1
4.เด็กชายเตชินท์  แร่ทอง เหรียญทอง
5.เด็กชายวิศรุต  หงส์ทอง เหรียญทอง
6.เด็กชายณัทรพงศ์  ขลุดสกุล เหรียญทอง
7.เด็กชายนนฐวุฒิ  หวังดี เหรียญทอง
8.เด็กชายอริญชัย  แร่ทอง เหรียญทอง
9.เด็กชายกิตติชัย  ภู่ดอก เหรียญทอง

                   ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 22 (English Contest XXII) ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยโรงเรียนศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี เอ เอ็ม ซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.เด็กหญิงเปมิกา  ศิริวงศ์วิบูลย์ สอบได้ลำดับที่ 6 ประเภทบุคคล หลักสูตร ปกติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
                 1. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โดยเด็กหญิงศกมณฑ์ เพียรอนุรักษ์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับคะแนน 81.66
                 2. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โดยเด็กหญิงปาณิสรา สินธุโทวงศ์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทองระดับคะแนน 88
                 3. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โดยเด็กหญิงฐิติชญา เทพจิตร์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับคะแนน 83.80

                 Tantiwatra tkd. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันรายการ SMSS "แชมป์เปี้ยนชิพ" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานีจำนวน 25 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นักกีฬาทุกคนสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ทุกอีเว้นที่ลงแข่ง โดยได้เหรียญทอง 13 เหรียญ เหรียญเงิน 7 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ

                 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแข่งชันการประกวดการประดิษฐ์กระทงใบตอง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หน้าสำนักงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยคุณครูอรชา นาคแก้ว ดำเนินการฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงใบตองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวนนักเรียน 3 คน 1 ทีม และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวนนักเรียน 3 คน 1 ทีม

                *นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,200 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

                *นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร