USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
สารจากผู้อำนวยการ
ตันติวัตรวันนี้

                                             

          ขอต้อนรับทุกคนด้วยความยินดียิ่ง การก้าวสู่สถาบันการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่จะได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ ดังนั้นนักเรียนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การศึักษาคือชีวิต
นักเรียนจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้ทันกับวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งความรู้จากการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
จากการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น จงเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตามวัย
เพื่อจะได้เป็นต้นทุนความรู้ที่จะนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

         โรงเรียนตันติวัตรดำเนินภารกิจที่สำคัญของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศึกษา 2546 โดยวางเป้าหมาย
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เป็นแบบองค์รวม แต่มีความหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคนเป็นสำคัญ กับทั้งการมุ่งเน้นองค์ความรู้ทีนำไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านการคิด และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ของเด็กๆ เป็นสำคัญ

 

                                                                                                    ลงชื่อ....................................
                                                                                                          (นางสาวกัญญา  จันทร์จุไร)
                                                                                                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตันติวัตร