USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
เรียนรู้ร่วมกัน

 

ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ที่สอนโดยเจ้าของภาษา 

           โดยจัดการเรียนรู้แบบ EEP (Enrichment English Programme)  ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา เป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนการสอนภาษาไทย เสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 3 ด้วยภาษาจีน    และมีหลักสูตร EP  (English Programme) สำหรับอนุบาลและประถมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 70 ภาษาไทยร้อยละ 30

           ด้านภาษา เราให้ความสำคัญในการปูพื้นฐานภาษาต่างประเทศในเด็กปฐมวัย จึงจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เน้นการออกเสียง (Phonics การอ่านออกเสียงทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา)

           กิจกรรมการสอนภาษาจีน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน

          Teaching Chinese (Mandarin) as a Third language การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สาม

          ห้อง  Sound lab Room โดยเน้นทักษะการฟัง การสนทนาโต้ตอบ          

          Montessori Curriculum "Follow the  Child"  โดยธรรมชาติของเด็กเล็กจะอยากรู้อยากเห็นในทุกๆ เรื่อง อยากที่จะสำรองและค้นพบสิ่งใหม่ อยู่เสมอ ห้องเรียนและกิจกรรมของ Montessori ถูกจัดไว้เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการเคลื่อนไหว การสัมผัส และการใช้ทักษะในทุกรูปแบบผสานกันอย่างเหมาะสมกับวัย เด็กๆ จะเกิดการเรียนรู้จากสื่อการสอน มีสมาธิกับสิ่งที่ทำ ถูกกระตุ้นเหมาะสมตามวัย เกิดวินัยในตัวเอง และรักการเรียนรู้  

         Teaching using Project Appoach  การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรูปแบบโครงการ

         ห้องเรียน Midisaurus มีจำนวน 2 ห้อง โดยใช้ Interactive trace board and Midisaurus Software ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนได้มีการโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน