USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
การบริการยานพาหนะ
ความพร้อมในการบริการ

               

           โรงเรียนตันติวัตร จัดตรวจสอบยานพาหนะพร้อมใช้งานทุกครั้งทุกคันของโรงเรียน จัดบริการยายพาหนะเพื่อใช้บริการรับ - ส่งนักเรียนและบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมพนักงานให้ดูแลความสะอาด ซ่อมบำรุงยานพาหนะให้พร้อมใช้ปลอดภัย กำกับให้มีการจัดทะเบียน ต่อทะเบียน พรบ. และกรมธรรมประกันภัย

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
      1. งานให้บริการรับ - ส่ง นักเรียน
      2. งานให้บริการบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนตันติวัตร
      3. งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
     1. งานยานพาหนะทุกคันต้องได้รับการทำความสะอาด ตรวจแบตเตอรี่ น้ำ น้ำมัน น้ำมันเครื่องในทุกเช้าก่อนขับรถ
     2. ยานพาหนะทุกคันต้องได้รับการซ่อมบำรุง เมื่อครบรอบระยะทาง
     3. พนักงานยานพาหนะให้บริการแก่บุคคลที่มีใบขอนุญาตใช้รถ - ออกของยานพาหนะโรงเรียน
     4. พนักงานยานพาหนะจะต้องลงบันทึกความพร้อมแจ้งเลขไมล์และผู้ให้บริการ สถานที่รับ - ส่งอย่างชัดเจนไม่ใช้นอกเส้นทางโดยเด็ดขาด
     5. พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ ตรงต่อเวลา อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
     6. จัดให้มีการอบรมปีละ 1 ครั้งและจัดประชุมทุกครั้งที่มีปัญหา

งานรับ-ส่งนักเรียน
    1. ตรวจเช็คนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งโรงเรียน
    2. กำกับดูแลนักเรียนที่นั่งสายรถให้มีระเบียบเรียบร้อย
    3. ดูแลนักเรียนที่ป่วยระหว่างเดินทางและประสานผู้ปกครอง
    4. แจ้งข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนที่เกี่ยวกับเรียนการสอน การสอนพิเศษต่างๆ ให้ผู้ปกครองประจำสายรถทุกสาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน
    5. ร่วมรับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยรถรับ-ส่งกับพนักงานขับรถ
    6. มีครูประจำสายรถคอยดูแล รับ-ส่ง เด็ก ด้วยความเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัย 
    7. ครูประจำสายรถปฏิบัติระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนเกี่ยวการบริการรับ-ส่งนักเรียน
    8. ตรวจดูเหตุการณ์ประจำวันแต่ละวันเพื่อเสนอหัวหน้างานต่อไป
    9. ให้บริการแก่ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ใช้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
  10. ลงบันทึกนักเรียนกลับก่อนเวลาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองเพื่อรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป