USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
บริการเสริม
เรียนรู้ร่วมกัน

 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

           โรงเรียนตันติวัตร จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมจะต้องคำนึงถึง ความสะอาด ความปลอดภัย ความีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น ความสะดวกในการทำกิจกรรม ความพร้อมของอาคารสถานที่  เช่น ห้องเรียนการจัดการมุมประสบการณ์ ห้องศูนย์(ห้องของเล่น) ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องนาฏศิลป์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องภาษาอังกฤษ ห้องภาษาจีน สระว่ายน้ำ ห้องยิม ห้องเทควันโด ห้องดูหนัง ห้อง Sound Lab  ห้อง Midisaurus บ้านเรือนไทย ห้องพยาบาล อุทยานแหล่งเรียนรู้ครูกำแพง ห้องจริยธรรม บอร์ดความรู้ สวนดอกแก้ว  สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ศูนย์น้ำศูนย์ทราย พื้นที่สีเขียวสนามหญ้า ห้องน้ำห้องส้วม ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ

 

การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

            โรงเรียนได้ส่งเสริมให้จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งบริเวณภายนอกและภายในอาคารเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้จำนวนเพียงพอและมีคุณภาพ มีแผนซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคประจำปี และสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงได้ทันตามความต้องการ มีการประเมินตนเอง ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจและประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้งานมีคุณภาพ ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมาตรฐานอาคารสถานที่ มี ตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

            1. การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน ดำเนินการโดยการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน มีความร่มรื่น ตกแต่งบริเวณสวยงาม มีสถานที่เล่นออกกำลังกาย และผักผ่อน อากาศปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งมลพิษ มีบรรยากาศที่ส่งเสริม และสนับสนุนทางวิชาการ มีทางสัญจรเป็นระเบียบ มีรั้วหรือเครื่องหมายที่แสดงแนวทางขอบเขต มีการใช้และบำรุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย

           2.การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ดำเนินการโดยมีการตกแต่งที่สวยงาม มีแสดงสว่างเพียงพอ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดีมีอุปกรณ์ยึดมั่นคง ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี และบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการ

           3.การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน ดำเนินการโดย วางแผนการติดตั้งถังดับเพลิง กำหนดผู้รับผิดชอบ มีถังดับเพลิงที่ใช้การได้ มีการควบคุมและติดตามการอบรมใช้ถังดับเพลิง

           4. การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ดำเนินการโดย จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการตกแต่งที่สวยงามมีบรรยากาศทางวิชาการ ไม่แออัด โต๊ะเก้าอี้ประจำห้องอยู่ในสภาพดี มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จำเป็นประจำห้อง มีเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

 

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคาร รอบบริเวณ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ

           โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ ได้มาตรฐาน มีห้องสมุด มุมหนังสือ และหนังสือเพียงพอ มีห้องสมุดประจำโรงเรียนจำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องสมุดแผนกประถมศึกษา ห้องสมุดแผนกอนุบาล ห้องสมุดแผนกอนุบาล EP และ ห้องสมุดแผนกประถม EEP จัดบริการสำหรับเด็ก ครู และผู้ปกครอง มีห้องวิทยาศาสตร์ที่ให้เด็กได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการทางดนตรี-นาฏศิลป์ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเรือนไทย มีอุปกรณ์ที่เป็นภูมิปัญญาไทยไว้ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ มีการจัดบริเวณให้เด็กได้สัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสม

           - ภายในห้องเรียน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ห้องน้ำ มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมบ้าน กระดานไวท์บอร์ด โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียน ชั้นวางรองเท้า โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นดีวีดี 

           - ภายนอกห้องเรียนหรือบริเวณรอบๆ ตัวอาคาร ทุกชั้นของอาคารจะมีห้องน้ำสำหรับเด็กนักเรียนห้องน้ำสำหรับครู มีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็ก ที่เครื่องเล่นทุกชนิดจะรองพื้นด้วยแผ่นยางเพื่อกันการกระแทก ศูนย์น้ำ ศูนย์ทราย เพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก สวนไดโนเสาร์สำหรับเรียนรู้สำรวจธรรมชาติ เรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรียนรู้รูปร่างหน้าตาไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสัตว์โบราณดึกดำบรรพ์ ครูกำแพงสำหรับเรียนรู้ภาพเรื่องราวเกี่ยวกับ ครอบครัวสุขสันต์ ชุดประจำชาติอาเซียน สัตว์อาเซียน ดอกไม้อาเซียน และครูกำแพง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ พละศึกษาและสุขศึกษา ศิลปะ สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ 

          นอกจากนี้โรงเรียนยังมีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 3 สระ ประกอบด้วย สระเล็ก ที่มีความลึกเพียง 50 เซนติเมตร สระกลาง มีความลึก 70 เซนติเมตร และสระใหญ่ มีความลึก 120 เซนติเมตร นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจะได้เรียนว่ายน้ำกับครูผู้สอนที่มีความชำนาญด้านการว่ายน้ำ ขณะที่นักเรียนลงว่ายน้ำจะมีครูผู้สอนและพี่เลี้ยงคอยดูแลความปลอดภัยร่วมกับครูผู้สอน