USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ผลการสอบเข้า
เรียนรู้ร่วมกัน

 

นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทุกรุ่นสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนชั้นนำตามความประสงค์ของนักเรียน