USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ทำไมต้องเป็นตันติวัตร
สนใจสมัครเรียน

 

ทำไมต้อง “ตันติวัตร”

 1. ด้วยเราคือหนึ่งในผู้จัดการระบบศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพและความสามารถเฉพาะบุคคล  เราเปิดสอนรายวิชาที่เรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ ทั้งจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  รวมทั้งการเรียนยิมนาสติก ดนตรี ว่ายน้ำ กีต้าและคอมพิวเตอร์ และด้วยความมุ่งหวังสำคัญอีกประการหนึ่งของเราคือ การเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในบริบทที่หลากหลายไม่เพียงแต่มุ่งเน้นความแข็งแรงทางด้านวิชาการเท่านั้น
 2. พันธกิจสำคัญในการรักษามาตรฐานการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน “Cambridge ESOL” โรงเรียนตันติวัตรได้รับการรับรองเข้าสู่มาตรฐาน “Cambridge ESL Examinations” โดยมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถือเป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนนานาชาติ (ปัจจุบันมีเพียงโรงเรียนนานาชาติเท่านั้นที่ได้รับรางวัลดังกล่าว) ทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆเข้าสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งความพร้อม ความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกหนึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญของเรา คือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากตันติวัตร คือ จบการศึกษาระดับประถม 6 นั้นมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับนานาชาติ (International School) 
 3. ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรามุ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนเฉพาะตามความต้องการของแต่ละบุคคล และเน้นการสอนตามพื้นฐานความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละคน หลักสูตรมีการผสมผสานวิธีการของ Montessori ในการเรียนการสอนด้วยเชื่อว่าวิธีการนี้มีประสิทธิภาพอย่างมากในการใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆได้อย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมของเด็ก Montessori ใช้วิธีการติดตามพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคล     
          3.1 ติดตามความก้าวหน้าของเด็กอย่างใกล้ชิด
          3.2 โรงเรียนจัดระบบการสื่อสารถึงผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับทราบความก้าวหน้าของบุตรหลาน
          3.3 มีระบบการสอนแบบตัวต่อตัว (One to one sessions) สำหรับเด็กๆที่มีผลการเรียนต่ำ (Weaker Children) ในวิชาการอ่านของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “การเดินไปร่วมกัน” ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด คือ สิ่งสำคัญที่โรงเรียนตันติวัตรตระหนักและดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ อย่างเต็มที่                                                                                                                                                              
 4. กิจกรรมคือพื้นฐานการเรียนรู้ (Activity based learning)     
  นักเรียนของเราเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกๆวิชา จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากหลายๆกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กๆ   ทั้งนี้เด็กๆจะสามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองจากกิจกรรมการพูดที่สาธารณะการเรียนรู้จากกระบวนการแบบโครงงานหรือ “Project Approach” เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เด็กๆ จะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ทักษะ ของตัวเองอย่างเต็มที่ ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีโอกาสนำเสนอผลงานที่ตนเองได้เรียนรู้มาพร้อมกัน
 5. การพัฒนาบุคลิกลักษณะและความเป็นตัวตน การมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กๆนั้นเป็นสิ่งที่คุณครูทุกคนให้ความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอในทุกวันทั้งในกระบวนการเรียน การสอนปกติ และรวมถึงกิจกรรมเสริมอื่นๆ คุณครูจะมุ่งให้ความสำคัญกับ “instilling sound values” ในตัวของเด็กๆเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์พร้อม (well rounded responsible adult) เด็กๆจะมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาทักษะชีวิต และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณค่า คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

     ⇒ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ
     ⇒ มุ่งสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
     ⇒ รู้จักการแก้ปัญหาร่วมกันและสร้างสรรค์
     ⇒ Facing challenges with determination and a no giving up attitude
     ⇒ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสังคม
     ยอมรับและพร้อมเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และการปรับตัวเข้าสู่พื้นที่ ต่างวัฒนธรรมและนี่คือ “ตันติวัตร” โรงเรียนที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อบุตรหลานของท่านอย่างตั้งใจ เรามุ่งพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมของเด็กๆเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นอย่างคนที่รักการเรียนรู้ และเป็นคนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ไปพร้อมกัน ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ คุณภาพ ที่เรามุ่งสร้างให้บุตรหลานของท่านผู้ที่จะเป็นประชาชนของโลกในศตวรรษที่ 20