USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ระเบียบและประกาศ
สนใจสมัครเรียน

 

เงื่อนไขในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้ผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนในกรณี
ดังต่อไปนี้
              1. กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ / หรือค่าธรรมเนียมอื่นจากนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วไว้
ก่อนเปิด ภาคเรียนหากผู้ปกครองและ / หรือนักเรียนประสงค์ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 วัน โรงเรียนจะ
คืนเงินค่าธรรมเนียมและ / หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บให้ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการ
เรียนให้นักเรียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ขอลาออก
             2. กรณีที่โรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ / หรือค่าธรรมเนียมอื่นจากนักเรียนที่เรียนอยู่แล้ว
และผู้ปกครองนักเรียนยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ / หรือค่าธรรมเนียมอื่น หากผู้ปกครองและ / หรือนักเรียนประสงค์ลาออกหลังเปิดภาคเรียนแล้ว ผู้ปกครอง / นักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของภาคเรียนนั้น โรงเรียนจึงออกหลักฐานแสดงผลการเรียนให้นักเรียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ขอลาออก
             3. กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ / หรือค่าธรรมเนียมอื่นจากนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ไว้แล้ว หากผู้ปกครองและ / หรือนักเรียนประสงค์ลาออกภายใน 7 วันทำการหลังเปิดภาคเรียนโรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ / หรือค่าธรรมเนียมอื่นส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการให้ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมทั้งคืนหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ขอลาออก


เงื่อนไขการขอย้ายนักเรียน
              1. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นบิดา / มารดา หรือ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้แจ้งไว้กับทางโรงเรียนในวันที่มาสมัครเรียน / มอบตัวนักเรียนเท่านั้น และจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องที่งานทะเบียน - วัดผล และต้องเขียนแบบคำร้องการย้ายสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
              2. บิดา / มารดา หรือ ผู้ปกครองนักเรียน ต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอย้ายนักเรียน ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 15 วัน โรงเรียนจึงจะคืนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บคืนให้กับผู้ปกครองพร้อมทั้งออกหลักฐานใบส่งตัวนักเรียน และ ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน (ปพ.1) ให้กับ
นักเรียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทำการยื่นคำร้อง
              3. กรณีนักเรียนเข้าใหม่ บิดา / มารดา หรือ ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีความประสงค์จะย้ายนักเรียน ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอย้ายนักเรียนภายใน 7 วันทำการหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว โรงเรียนจึงจะคืนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บคืนให้กับผู้ปกครองพร้อมทั้งออกหลักฐานใบส่งตัวนักเรียน 
              4. กรณีนักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน บิดา / มารดา หรือ ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีความประสงค์จะย้ายนักเรียน แต่ได้ยื่นคำร้องหลังจากวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ข้างต้น (ข้อ 2) บิดา / มารดา หรือ ผู้ปกครองนักเรียน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้กับทางโรงเรียนให้ครบตามจำนวนที่เรียกเก็บ
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่แจ้งความประสงค์จะขอย้ายสถานศึกษา ต้องแนบรูปถ่ายนักเรียนชุดโรงเรียนตันติวัตร หน้าตรง แต่งกายและทรงผมเรียบร้อย จำนวน 2 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ห้าม ใช้รูปสติ๊กเกอร์ รูปโพลารอยด์ รูปสแกน หรือรูปที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์การติดต่อขอรับเอกสารการย้ายสถานศึกษา ให้ติดต่อขอรับเอกสารการย้ายสถานศึกษาได้ที่งานทะเบียน-วัดผลภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว (ไม่นับวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
             5. ในกรณีย้ายสิ้นปีการศึกษา ให้ผู้ปกครองดำเนินการแจ้งย้ายสถานศึกษากับทางโรงเรียน ภายในวันที่ 30 เเมษายน ของปีการศึกษานั้นๆ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ให้ผู้ปกครองดำเนินการแจ้งย้ายภายในวันที่ 25 ตุลาคม ของปีการศึกษา