USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ทุนการศึกษา
สนใจสมัครเรียน

 

ทุนการศึกษา

                โรงเรียนจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าและน่ารัก ทุนการศึกษาละ 5,000 บาทในแต่ละปีการศึกษาจำนวน 4 ทุน

              นอกจากนั้นยังมีทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ปีละ 20,000 บาท