USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
วิธีการสมัครเรียน
สนใจสมัครเรียน

1.การรับสมัคร

1.1  ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

      -  ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร

     -  ชั้นเตรียมอนุบาล ผู้สมัครเข้าเรียน ต้องมีอายุ 2 ปี           ( ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)

    -   ชั้นอนุบาล 1 ผู้สมัครเข้าเรียน ต้องเกิดก่อนวันที่             16 พฤษภาคม 2556

    -   ชั้นอนุบาล 2 ผู้สมัครเข้าเรียน ต้องเกิดก่อนวันที่             16 พฤษภาคม 2555

    -   ชั้นอนุบาล 3 ผู้สมัครเข้าเรียน ต้องเกิดก่อนวันที่             16 พฤษภาคม 2554

    -   ชั้นประถม 1 ผู้สมัครเข้าเรียน ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 และกำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2558

    -   ชั้นประถม 2-6 ผู้สมัครเข้าเรียน ต้องกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-5 ในปีการศึกษา2558 

1.3  การติดต่อ่ขอใบสมัคร และการรับสมัคร

      - ติดต่อขอใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องวิชาการ อาคารอำนวยการโรงเรียนตันติวัตร

     - กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และนำไปยื่นพร้อมหลักฐานที่ทางโรงเรียนกำหนด

    -  ยื่นใบสมัครที่ห้องวิชาการพร้อมจ่ายจอง 1,000 บาท   (เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1) กรณีค่าจ่ายจอง 1,000 บาท จะไม่สามารถรับคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

1.4  หลักฐานการสมัคร (Document needed for admission)

      1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  (Student Photo 1 copies (size 1 inch) )

      2. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร 1 ฉบับ  (Birth Certificate 1 copy)

      3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ต่าง ๆ ทั้งของผู้สมัครและบิดา มารดา 1 ฉบับ (ถ้ามี)

     4. สำเนาทะเบียนที่มีชื่อผู้สมัครเข้าเรียน (ฉบับถ่ายเอกสารที่ชัดเจน) 1 ฉบับ (Census Paper 1 copy) 

     5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา และมารดา (ฉบับถ่ายเอกสารที่ชัดเจน) 1 ฉบับ (Gensus Papar ( for the parents 1 copy ) )

     6. สำเนาบัตรประชาชนบิดา และมารดา (ฉบับถ่ายเอกสารที่ชัดเจน) 1 ฉบับ

 * (เอกสารสำเนาทุกฉบับผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาด้วย)*


2. การมอบตัว

             ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง นำนักเรียน ไปมอบตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการอาคารอำนวยการโรงเรียนตันติวัตร ในวันที่นัดมอบตัว เวลา 09.00 - 16.00 น. และชำระค่าลงทะเบียนพร้อมหลักสูตรเอกสารดังนี้

       2.1  ชั้นอนุบาล 2 - 3 และ ป.1

                  -  ใบส่งตัว หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

      2.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

                 -  ใบส่งตัวนักเรียน

                 -  ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

                -  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

                -  ระเบียบสะสม

                - อื่นๆ ที่สถานศึกษาเดิมออกให้

3.  การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

             จะมีการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer Kids Camp) เพื่อปรับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อม ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในตารางปฏิบัติการ

4.  การซื้อหนังสือ แบบเรียน เสื้อผ้า กระเป๋า

              - นักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้นสามารถติดต่อซื้อหนังสือ แบบเรียน ได้ที่งานการเงิน ห้องธุรการ 

              - ติดต่อซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า ณ ห้องสหการ โรงเรียนตันติวัตร

5.  รถบริการนักเรียน

             โรงเรียนจัดบริการรถรับ - ส่งนักเรียน ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนปกติ และสมัครได้ในวันมอบตัวนักเรียน ณ ห้องธุรการ โรงเรียนตันติวัตร โทร.075-328-805  …...............................................................................................

                    สอบถามรายละเอียดการรับนักเรียนใหม่
                       ที่ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนตันติวัตร

       โทร.0-7532-8805, 086-266-4448 โทรสาร 0-7532-8806