USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
การบริการรถโรงเรียน
ความพร้อมในการบริการ

โรงเรียนตันติวัตร มีการบริการ สายรถรับ-ส่ง นักเรียน จำนวน 13 เส้นทาง ดังนี้

สายรถรับ-ส่ง
   ลำดับที่          สายรถ
       1 กรุงหยัน
       2 สหกรณ์
       3 ที่วัง-วังยวน
       4 ทุ่งสง 1
       5 ทุ่งสง 2
       6 ทุ่งสง 3
       7 ทุ่งใหญ่-ท่ายาง
       8 รัษฎา-ห้วยนาง
       9 วัดขนาน
     10 หนองเจ
     11 หนองบัว – เขาโร
     12 ลำทับ
     13 ทุ่งใหญ่ (รถร่วม)