USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
เล่าสู่กันฟัง
ตันติวัตรวันนี้

           

            ตลอดระยะเวลา 11 ปีของโรงเรียนตันติวัตร ทั้งคณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานต่างมุ่งมั่นจะสร้างความสำเร็จให้กับการสร้างคนที่มีคุณภาพ  สร้างให้นักเรียนของตันติวัตร          ทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าและน่ารัก ความสำเร็จในการสร้างคนนั้นไม่สามารถรอวัดผลจากความสำเร็จในเวทีการแข่งขันใดๆ หรือเป็นไปตามมาตรวัดทางความรู้ ความ            สามารถเพียงอย่างเดียวได้ แต่ความสำเร็จของเด็กๆนั้นเกิดขึ้นทุกวัน จากพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นคนดีขึ้นทุกวัน เป็นคนเก่งขึ้นทุกวัน เป็นคนกล้าและน่ารักขึ้นทุกๆวัน
         การจะสร้างคนได้ดังปรัชญาที่วางไว้ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ และตัวเด็กผ่านทุกกลวิธีที่อยู่บนพื้นฐานของความรักและความเชื่อที่ว่า "ความ            รักคือพลังสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กทุกคน" 

ประวัติโรงเรียน

  • ตันติวัตร ถือเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำอันดับต้นของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547   โดยคุณเอกกร ตันติอุโฆษกุล จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียน แห่งนี้ให้เปี่ยมมาตรฐานทางวิชาการและสร้างการศึกษาแบบองค์รวม ให้กับนักเรียนทุกคน จึงยึดหลักให้เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ พร้อมมุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านโดยยึดถือให้สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพรายบุคคลของนักเรียน     
  • เรามุ่งมั่นทำงานภายใต้ความเชื่อที่ว่า “เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง"
  • จุดแข็งของเราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสามารถด้านเทคโนโลยีการสอนเท่านั้น หากแต่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนควบคู่ไปพร้อมกัน จากการนำหลักสูตรมอนเตสเซอรี่ และ การพัฒนากระบวนการอ่านออกเสียง (Phonics) ซึ่งสามารถส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่สูงสุด เราให้คำมั่นที่จะสร้างนักเรียนของเราให้กลายเป็นพลเมืองโลกผู้เปี่ยมความสามารถ